<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35204204\x26blogName\x3dyaramazpazarlama\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://yaramazpazarlama.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://yaramazpazarlama.blogspot.com/\x26vt\x3d-2504494406865673800', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

Afrika da Standartlarını Belirliyor


Avrupa Birliği Kalite Sembolü olan "CE" uygulaması, Afrika Ekonomik Birliği olan UEA (Union Economique Africain) sınırları içinde de başlıyor. Birliğin basın sözcüsü Hadjit Maskapor, yaptığı açıklamada "Afrika ekonomisinin, gelişmiş ekonomiler karşısında sürekli ezilmesi dayanılmaz boyutlara ulaştı. Özellikle Avrupa'ya ihraç etmeye çalıştığımız ürünler, Avrupa Birliği kalite standartlarına uymadığı gerekçesiyle CE damgasını alamıyor, dolayısıyla birliğin sınırları içinde satılamıyor. Bunun yanında Avrupa ülkeleri, kendi ülkeleri için satılamayacak kadar düşük kalitede ürünleri bize ihraç etmeye çalışıyorlar. Biz de alternatif yokluğundan dolayı bu ürünleri çaresiz bir şekilde satın alıyoruz. Bu sebepten ötürü, Afrika kalite standartlarını belirlemek için "CA" logosunu ortaya çıkardık. Afrika Ekonomik Birliği ülkelerine ihraç edilmek istenilen ürünler, labaratuarlarımızda test edildikten sonra bu logoyu almaya hak kazanacak ve son tükeiciyle buluşacak. Bu sayede dünyanın, Afrika ekonomisinin gücünü anlayabileceğini düşünüyoruz.

Ancak, dış ticaret otoriteleri ortaya çıkan bu logodan rahatsız. Avrupa Birliği Dış Ticaret Başkanlığı sözcüsü Alain Souchon yaptığı açıklamada, Afrika Ekonomik Birliği'nin kendi standartlarını koymasını saygıyla karşıladıklarını ancak logonun şekil itibariyle biraz müstescen olduğunu, eğer Afrika Ekonomik Birliği'nin, Avrupa'lı ihracatçılara vermek istediği bir mesaj varsa bunu açık açık söylemesi gerektiğini kaydetti.

By: Barış Bakır | Cuma, Ocak 19, 2007 at 10:35 ÖÖ | |